ឧទ្ទិសនាម

ហាង​លក់​សម្លៀក​បំពាក់ ឬ​ហាង​លក់​សម្លៀក​បំពាក់ គឺ​ជា​ហាង​ណា​មួយ​ដែល​លក់​ទំនិញ​សម្លៀក​បំពាក់​ដែល​ផលិត​រួច។ ហាងតូចមួយដែលលក់សំលៀកបំពាក់ថ្លៃៗ ឬអ្នករចនាអាចត្រូវបានគេហៅថាហាង។ ហាងដែលលក់សម្លៀកបំពាក់សម្រាប់ទីផ្សារដែលមានកម្រិតចង្អៀត ដូចជាឯកសណ្ឋានសិស្សសាលា ឬកីឡាក្រៅ អាចត្រូវបានគេហៅថាជាជាងសំលៀកបំពាក់