ឈុតហែលទឹក
ឈុតហែលទឹក ឈុតហែលទឹក ឈុតហែលទឹក

ឈុតហែលទឹក

Product code: JU259AA53WCKVN

Description
- ឈុតមួយឈុត។
- រចនាថ្មី ទាន់សម័យ ផាសុកភាព មានទំនុកចិត្តក្នុងការទៅលេងឆ្នេរ។
- អាវដែលមានទ្រនាប់ទ្រូង។
- សម្ភារៈបត់បែន 4 ផ្លូវ។
- Freesize ចលនាមានផាសុកភាព។
$15.00
Quantity :

In Stock

  • Product info
  • Comment

-កំពស់ 1m50 - 1m75
-ទម្ងន់ 40kg - 59kg

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ